We trust that you are taking care of yourself and helping your family well in this crisis time! शैछिक सत्र २०७७ सालको परिक्षाफल प्रकाशित भइसकेको छ | नाम छुटेका विधार्थीहरुले स्कूलको ACCOUNT शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ |

Events

Dashain -2076

Sanitation of Public place

Awareness Program

Parents Interaction Program

Sushma secondary Educational Expo-2076

Awareness Program-ISA